Statut Fundacji Pomocy Rodzinie

"Człowiek w Potrzebie"

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§1
Nazwa Fundacji


Fundacja pod nazwą: Fundacja Pomocy Rodzinie „Człowiek w Potrzebie", zwana dalej "Fundacją", ustanowiona przez Fundatorów:

1. Ewelinę Dagmarę Blicharską, córkę Kazimierza i Barbary, Pesel 75051701606,

zamieszkałą w Ziębicach, ul. Gliwicka 41,

2. Marię Magdalenę Knapik-Stepanow, córkę Marii i Artura, Pesel 77021900563,

zamieszkałą w Warszawie, ul. Klaudyny 30 m.41

Aktem notarialnym sporządzonym przez zastępcę Notariusza p. Pawła Cupriaka p. Izabellę Soroko w jego Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Grzybowska 2 lok. 26 B, dnia 1 lipca 2005 r. (rep. A nr 4686/2005), działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 199Ir. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§2

Teren działania, siedziba Fundacji


1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranicą.
2. Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.
3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania lub współpracować z nimi.
 

§3
Czas trwania


Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.


Rozdział II
Przedmiot działania Fundacji.

§4
Cele i formy działania Fundacji. Odznaczenia Fundacji


1  Celem Fundacji jest:

1) niesienie wszelkiego rodzaju pomocy członkom rodzin, a w szczególności dzieciom, młodzieży, osobom, opiekunom wywodzącym się z rodzin dotkniętych alkoholizmem, narkomanią, prostytucją, ubóstwem, problemem przemocy w rodzinie jak również niesienie pomocy osobom stykającym się w pracy zawodowej ze wskazanymi wyżej przypadkami;

2) wspieranie i organizowanie działań związanych z opieką socjalną nad osobami samotnymi, bezdomnymi, niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi;

3) pomoc i programy na rzecz dzieci i młodzieży;

4) pomoc emigrantom i uchodźcom;

5) popularyzacja muzyki chrześcijańskiej;

6) niesienie pomocy materialnej rodzinom dysfunkcyjnym (działalność charytatywna);

7) przeciwdziałanie wszelkim przejawom rasizmu i dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, narodowość;

8) niesienie różnorodnych form pomocy osobom odrzuconym i zaniedbanym;

9) upowszechnianie wartości i tradycji narodowych, patriotycznych, ewangelicznych;

10) powszechnianie, szczególnie wśród młodzieży, idei braterstwa i przyjaźni, budowanie cywilizacji miłości;

11)  niesienie pomocy rodzinom w oparciu o wartości chrześcijańskie;

12)  wdrażanie w życie wartości chrześcijańskich;

13)  niesienie pomocy młodzieży przebywającej i opuszczającej Domy Dziecka lub Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, a w szczególności tym, którzy nie posiadają mieszkania lub pracy;

14) niesienie pomocy przebywającym i opuszczającym zakłady poprawcze lub schroniska dla nieletnich, a w szczególności tym, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny  lub bliskich;

15) udzielanie wszechstronnej pomocy osobom pozbawionym wolności przede wszystkim bezdomnym i niepełnosprawnym – zwłaszcza w zakładach karnych i zakładach dla nieletnich oraz aresztach śledczych – bez względu na ich wiek i podstawę pozbawienia wolności;

16) społeczna readaptacja po zwolnieniu z zakładu;

17) pomoc rodzinom osób pozbawionych wolności;

18)  dokształcanie kadry penitencjarnej;

19) działania zmierzające do zapobiegania izolacji społecznej funkcjonariuszy i pracowników zakładów penitencjarnych;

20) pomoc ofiarom przestępstw;

21)  przeprowadzanie projektów długoterminowych: readaptacyjnych, szkoleniowych, zapobiegających powrotowi do przestępczości.

2. Fundacja może wspierać inne instytucje i organizacje, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

3. Fundacja realizuje swoje cele wymienione w § 4 ust. 1 poprzez:

1) prowadzenie doradztwa, poradni szeroko rozumianej problematyki rodzinnej; tworzenie programów informacyjnych dla osób potrzebujących i odtrąconych, w szczególności poprzez wydawnictwa (podręczniki, biuletyny, plakaty, ulotki itp.), oraz bezpośrednie spotkania;

2) organizowanie imprez rekreacyjnych, kulturalnych, oświatowych, obozów, szkoleń, form warsztatowych, sympozjów, działań instruktorsko-metodycznych, spotkań i wystaw związanych z celami Fundacji;

3) organizowanie kolonii i wyjazdów dla dzieci i młodzieży;

4) prowadzenie ośrodków terapeutycznych dla osób uzależnionych;

5) organizowanie i prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych;

6) prowadzenie telefonów zaufania oraz interwencji kryzysowych,

7) inicjowanie lub organizowanie koncertów, festiwali, przeglądów wokalno-instrumentalnych i filmowych oraz innych przedsięwzięć artystycznych;

8) skupianie wokół celów Fundacji działaczy społecznych;

9) współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami służby zdrowia, mediami oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi na rzecz pomocy rodziny;

10) fundowanie stypendiów naukowych i subsydiów socjalnych;

11) działalność edukacyjna w zakresie realizowania celów statutowych fundacji;

12)  propagowanie wartości biblijnych poprzez seminaria, odczyty, sympozja, konferencje.

4. Osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym w realizacji celów Fundacji, mogą być przyznane odznaki, medale honorowe, nagrody lub wyróżnienia.

 

Rozdział III
Majątek Fundacji

§5
Fundusz założycielski
i inne składniki majątkowe Fundacji


1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 4000 złotych (czterech tysięcy złotych), przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§6
 Dochody Fundacji, Sponsorzy Fundacji

1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów;
b) dotacji i subwencji osób prawnych;
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
d) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;
e) dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
3. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji.
4. Fundacja może nadawać tytuł Sponsora Fundacji:

1) osobie fizycznej, która dokonała wpłaty na rzecz Fundacji w wysokości co najmniej 200 zł i wyraziła zgodę na nadanie jej tytułu,

2) osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, która dokonała wpłaty na rzecz Fundacji kwoty w wysokości co najmniej 1.000 zł i wyraziła zgodę na nadanie jej tytułu. 

5. Tytuł Sponsora Fundacji nadaje Zarząd Fundacji.

6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

1) Wydawanie książek (58.11.Z);

2) Drukowanie gazet (18.11.Z); 

3) Pozostałe drukowanie (18.12.Z);

4) Pozostała działalność wydawnicza (58.19. Z); 

5) Introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z);

6) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z);

7) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);

8) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z).

9) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z);

10)  Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z);

11) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z); 

12) Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z); 

13) Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z);

14) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z);

15) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z);

16) Nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z);

17)  Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (60.20.Z);

18) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnym (59.12.Z);

19) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z); 

20) Działalność organizacji religijnych (94.91.Z);

21) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (86.90.E);

22)  Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z); 

23) Szkoły specjalne przysposabiające do pracy (85.32.C);

24)  Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);

25) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z);

26) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);

27) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z);

28) pecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z);

29) Pozostałe sprzątanie (81.29.Z);

30) Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z); 

31) Działalność pośredników turystycznych (79.11.B);

32) Działalność agentów turystycznych (79.11.A);

33) Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A);

34) Działalność w zakresie informacji turystycznej (79.90.B);

35) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.C).

36) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z);

37) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (57.62.Z);

7. Przy podejmowaniu przez Fundację określonego rodzaju działalności, jeżeli na jej uruchomienie polskie prawo wymaga koncesji, Fundacja może prowadzić taką działalność wyłącznie po jej uzyskaniu. Prowadzenie działalności wymagającej uzyskania koncesji lub zezwolenia może być rozpoczęte po uprawomocnieniu się stosownych decyzji.

 

§7
Sposób  dysponowania  majątkiem  Fundacji

 

1. Dochody Fundacji przeznaczane są na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów administracyjnych i osobowych związanych z działalnością Fundacji.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą włącznie jako dodatkową w stosunku do działaności pożytku publicznego.

3. Wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą wynosi 1.000 złotych.

4. Fundacja nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego.

5. Statut Fundacji zabrania:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo  są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

c) wykorzystywania majatku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób  bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie oraganizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.


§8
Finanse Fundacji, księgi rachunkowe


Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Rok obrotowy jest rokiem kalendarzowym.


Rozdział IV
Organy Fundacji

§9
Organy Fundacji


Organem Fundacji są:

1. Zarząd Fundacji;

2. Komisa Rewizyjna Fundacji.

§10
Zarząd Fundacji


1. Fundator powołuje wszystkich członków zarządu w tym prezesa zarządu.

2. Zarząd Fundacji może składać się z 1 do 6 osób (członków)- w tym prezesa. Prezes może wyznaczać funkcje poszczególnym członkom Zarządu.

3. . Zarząd powołuje się na czas nieokreślony.

 

§ 11
Wygaśnięcie członkostwa Zarządu


Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożłiwiającej udział w pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania przez Fundatora.


§12
Kompetencje Zarządu


1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, nie zastrzeżonych do kompetencji Fundatora, a w szczególności:

a) realizacja celów Fundacji,
b) opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
d) sporządzanie preliminarzy dochodów i wydatków;
e) wykonywania zatwierdzonych planów dochodów i wydatków;
f) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
g) przyznawanie odznak, medali honorowych, nagród oraz wyróżnień;
h) nadawanie tytułu Sponsora Fundacji.


§13
Regulamin organizacyjny Zarządu


Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami może zostać
określony w regulaminie uchwalonym przez Zarząd.  

 

&14

KomisjaRewizyjna

 

1. Komisja rewizyjna jest odrębnym i niezależnym od Zarządu Fundacji organem Fundacji.

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) sprawowanie stałej kontroli nad działalnoscią Fundacji, w tym nad działalnością Zarządu i jego poszczególnych członków;
2) ocena rocznych sprawozdań działąlności Fundacji;
3)  ocena działalności Zarządu  Fundacji w zakresie sprawowania zarządu majątkiem Fundacji.          

3. W celu wykonania swoich obowiązków Komisja Rewizyjna może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Fundacji i pracowników sprawozdań i wyjasnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku  fundacji.

4. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób powołanych przez Fundatora, na czas nieoznaczony.

5. Fundator powołuje przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

6. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być:

1) członek Zarządu Fundacji
2) osoba pozostająca z członkiem Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
3) osoba skazana prawomocnym wyrokiem  za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

7. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje z chwilą odwołania jej członka, w razie złożenia przez niego rezygnacji – z chwilą doręczenia oświadczenia Fundatorowi na piśmie, z chwilą śmierci członka  Komisji Rewizyjnej, jak również z chwilą zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 6.                        

                                       

§15
Składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji


Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy Członek Zarządu samodzielnie.


Rozdział V
Zmiana Statutu i zmiana celu Fundacji

§16
Zmiana Statutu  i zmiana celu Fundacji


Zmian w Statucie Fundacji, a w szczególności zmian celu Fundacji dokonuje Fundator, a w razie jego śmierci - spadkobierca wskazany przez Fundatora.


Rozdział VI
Likwidacja Fundacji

§17
Likwidacja Fundacji


O likwidacji Fundacji decydują Fundatorzy, a w razie jego śmierci - spadkobierca wskazany przez Fundatora.


§18
Sposób likwidacji Fundacj
i


Likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu Fundacji, albo inne osoby wskazane przez Fundatora.

 

§19
Postanowienia końcowe

1. Właściwym ministrem ze względu na cele Fundacji jest Minister do spraw zdrowia i opieki społecznej.

2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania