Statut

Statut

Rozdział II
Przedmiot działania Fundacji.

§4
Cele i formy działania Fundacji, odznaczenia Fundacji

1. Celem Fundacji jest:

 1. Niesienie wszelkiego rodzaju pomocy członkom rodzin, a w szczególności dzieciom, młodzieży, osobom niepełnosprawnym, osobom wywodzącym się z rodzin dotkniętych alkoholizmem, narkomanią, prostytucją, ubóstwem, problemem przemocy w rodzinie; jak również niesienie pomocy osobom stykającym się w pracy zawodowej ze wskazanymi wyżej przypadkami;
 2. Niesienie różnorodnych form pomocy osobom wykluczonym społecznie, odrzuconym
  i zaniedbanym, w tym opieka nad zwierzętami domowymi takich osób;
 3. Wspieranie pojedynczych osób oraz grup społecznych (potrzebujących pomocy)
  w rozwoju: intelektualnym, zawodowym, kulturalnym, sportowym, społecznym
  i zdrowotnym;
 4. Integracja, aktywizacja i readaptacja zawodowa, społeczna oraz kulturowa, osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy;
 5. Wspieranie i organizowanie działań związanych z opieką socjalną nad osobami samotnymi, bezdomnymi, niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi;
 6. Pomoc i programy na rzecz dzieci i młodzieży;
 7. Pomoc emigrantom i uchodźcom;
 8. Wsparcie i promocja kultury oraz dziedzictwa narodowego Polaków;
 9. Niesienie pomocy materialnej rodzinom dysfunkcyjnym (działalność charytatywna);
 10. Przeciwdziałanie wszelkim przejawom rasizmu i dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, narodowość;
 11. Upowszechnianie wartości i tradycji narodowych, patriotycznych, chrześcijańskich;
 12. Upowszechnianie, szczególnie wśród młodzieży, idei braterstwa i przyjaźni, budowanie cywilizacji miłości;
 13. Niesienie pomocy młodzieży przebywającej i opuszczającej Domy Dziecka lub Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, a w szczególności tym, którzy nie posiadają mieszkania lub pracy;
 14. Niesienie pomocy przebywającym i opuszczającym zakłady poprawcze lub schroniska dla nieletnich, a w szczególności tym, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny  lub bliskich;
 15. Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom pozbawionym wolności przede wszystkim bezdomnym i niepełnosprawnym – zwłaszcza w zakładach karnych i zakładach dla nieletnich oraz aresztach śledczych – bez względu na ich wiek i podstawę pozbawienia wolności;
 16. Społeczna readaptacja po zwolnieniu z zakładu;
 17. Pomoc rodzinom osób pozbawionych wolności;
 18. Pomoc ofiarom przestępstw;
 19. Profilaktyka uzależnień i innych zachowań ryzykownych oraz destrukcyjnych dla życia własnego, rodziny i społeczeństwa;
 20. Przeprowadzanie projektów długoterminowych: readaptacyjnych, szkoleniowych, zapobiegających powrotowi do przestępczości;
 21. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 22. Przeciwdziałanie wykluczeniom, m.in. edukacyjnym, zawodowym, społecznym
  i kulturowym.
 23. Działalność w zakresie integracji i edukacji osób niepełnosprawnych oraz wykluczonych z osobami pełnosprawnymi.

 

2. Fundacja realizuje swoje cele jako nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego poprzez następujące działania:

 1. Świadczenie i organizowanie pomocy (m.in. rzeczowej, finansowej, prawnej, doradczej) dla osób, rodzin, grup społecznych potrzebujących pomocy zewnętrznej, ofiarom przestępstw;
 2. Doradztwo i edukację dla osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji: zdrowotnej (w tym psychicznej), materialnej, zawodowej i społecznej;
 3. Tworzenie oraz wsparcie innych podmiotów w tworzeniu nowych miejsc pracy;
 4. Samodzielną i partnerską realizację projektów krótkoterminowych i długoterminowych, pozwalających na realizację powyższych celów statutowych Fundacji;
 5. Organizowanie lub inicjowanie imprez rekreacyjnych, kulturalnych, oświatowych, obozów, szkoleń, form warsztatowych, sympozjów, działań instruktorsko-metodycznych, koncertów, festiwali, przeglądów wokalno-instrumentalnych i filmowych oraz innych przedsięwzięć artystycznych, spotkań i wystaw, związanych z celami Fundacji;
 6. Organizowanie kolonii i wyjazdów dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych
  i ich opiekunów;
 7. Skupianie wokół celów Fundacji działaczy społecznych i innych organizacji pozarządowych;
 8. Prowadzenie doradztwa, poradni szeroko rozumianej problematyki rodzinnej; tworzenie programów informacyjnych dla osób potrzebujących i odtrąconych,
  w szczególności poprzez wydawnictwa (podręczniki, biuletyny, plakaty, ulotki itp.) oraz bezpośrednie spotkania;
 9. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami służby zdrowia, mediami oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi na rzecz pomocy rodziny;
 10. Fundowanie stypendiów naukowych i subsydiów socjalnych;
 11. Organizowanie zbiórek finansowych i rzeczowych, przeznaczanych na cele statutowe Fundacji

3. Fundacja realizuje swoje cele jako odpłatną działalność pożytku publicznego poprzez następujące działania:

 1. Świadczenie i organizowanie pomocy (m.in. rzeczowej, finansowej, prawnej, doradczej) dla osób, rodzin, grup społecznych potrzebujących pomocy zewnętrznej, ofiarom przestępstw;
 2. Doradztwo i edukację dla osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji: zdrowotnej (w tym psychicznej), materialnej, zawodowej i społecznej;
 3. Tworzenie oraz wsparcie innych podmiotów w tworzeniu nowych miejsc pracy;
 4. Samodzielną i partnerską realizację projektów krótkoterminowych i długoterminowych, pozwalających na realizację powyższych celów statutowych Fundacji;
 5. Organizowanie kolonii i wyjazdów dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych
  i ich opiekunów;
 6. Skupianie wokół celów Fundacji działaczy społecznych i innych organizacji pozarządowych;
 7. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami służby zdrowia, mediami oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi na rzecz pomocy rodziny;
 8. Fundowanie stypendiów naukowych i subsydiów socjalnych;
 9. Organizowanie zbiórek finansowych i rzeczowych, przeznaczanych na cele statutowe Fundacji.

4. Dla osiągnięcia swych statutowych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

5. Dla realizacji swych statutowych celów Fundacja może także podejmować współpracę z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego i Właściwym Ministrem.

6. Osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym w realizacji celów Fundacji, mogą być przyznane odznaki, medale honorowe, nagrody i wyróżnienia. 

O Fundacji

Fundacja Pomocy Rodzinie "Człowiek w Potrzebie"

Al. Jerozolimskie 123a

02-017 Warszawa

 

KRS 000239060

NIP 5213361463

Regon 140217610 

biuro@czlowiekwpotrzebie.org

 

 

 

 

 

©2022 Fundacja Pomocy Rodzinie "Człowiek w Potrzebie".