Statut

Statut

Rozdział III
Majątek Fundacji

§5
Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji

 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 4000 złotych (czterech tysięcy złotych), przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów i innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.
 2. dotacji, subwencji i grantów osób prawnych;
 3. zbiórek publicznych;
 4. przychodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;
 5. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.
 6. nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez sąd;

3. Fundacja nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

5. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji.

 

 

§6
Sponsorzy Fundacji

1. Fundacja może nadawać tytuł Sponsora Fundacji:

 • osobie fizycznej, która dokonała wpłaty na rzecz Fundacji w wysokości co najmniej 200 zł
  i wyraziła zgodę na nadanie jej tytułu,
 • osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, która dokonała wpłaty na rzecz Fundacji kwoty w wysokości co najmniej 1.000 zł i wyraziła zgodę na nadanie jej tytułu. 

2. Tytuł Sponsora Fundacji nadaje Zarząd Fundacji.


§7
Działalność gospodarcza


1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w zakresie:

 • Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)
 • Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
  (PKD 56.21.Z)
 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z)
 • Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z)
 • Wytwarzanie gotowych posiłków i dań (PKD 10.85.Z)
 • Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
  (PKD 10.71.Z)
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
  (PKD 47.19.Z)
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  (PKD 47.91.Z)
 • Wydawanie książek (58.11.Z)
 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)

2. Przy podejmowaniu przez Fundację określonego rodzaju działalności, jeżeli na jej uruchomienie polskie prawo wymaga koncesji, Fundacja może prowadzić taką działalność wyłącznie po jej uzyskaniu. Prowadzenie działalności wymagającej uzyskania koncesji lub zezwolenia może być rozpoczęte po uprawomocnieniu się stosownych decyzji.

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

4. Dochód z działalności gospodarczej może być przeznaczony tylko i wyłącznie na działalność statutową Fundacji.

5. Fundacja przeznacza na prowadzenie działalności gospodarczej środki finansowe w wysokości 1.000,- złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).

 

§8
Sposób  dysponowania  majątkiem  Fundacji

Statut Fundacji zabrania:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo  są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywania ich majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób  bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

§9
Finanse Fundacji, księgi rachunkowe

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Rok obrotowy jest rokiem kalendarzowym.

O Fundacji

Fundacja Pomocy Rodzinie "Człowiek w Potrzebie"

Al. Jerozolimskie 123a

02-017 Warszawa

 

KRS 000239060

NIP 5213361463

Regon 140217610 

biuro@czlowiekwpotrzebie.org

 

 

 

 

 

©2021 Fundacja Pomocy Rodzinie "Człowiek w Potrzebie".