Statut

Statut

Rozdział III
Majątek Fundacji

§5
Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji

 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 4000 złotych (czterech tysięcy złotych), przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów i innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.
 2. dotacji, subwencji i grantów osób prawnych;
 3. zbiórek publicznych;
 4. przychodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;
 5. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.
 6. nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez sąd;

3. Fundacja nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

5. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji.

 

 

§6
Sponsorzy Fundacji

1. Fundacja może nadawać tytuł Sponsora Fundacji:

 • osobie fizycznej, która dokonała wpłaty na rzecz Fundacji w wysokości co najmniej 200 zł
  i wyraziła zgodę na nadanie jej tytułu,
 • osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, która dokonała wpłaty na rzecz Fundacji kwoty w wysokości co najmniej 1.000 zł i wyraziła zgodę na nadanie jej tytułu. 

2. Tytuł Sponsora Fundacji nadaje Zarząd Fundacji.


§7
Działalność gospodarcza


1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w zakresie:

 • Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)
 • Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
  (PKD 56.21.Z)
 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z)
 • Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z)
 • Wytwarzanie gotowych posiłków i dań (PKD 10.85.Z)
 • Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD 10.71.Z)
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
  (PKD 47.19.Z)
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  (PKD 47.91.Z)
 • Pogrzeby i działalność pokrewna (96.03.Z)
 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
 • Wydawanie książek (58.11.Z)
 • Drukowanie gazet (18.11.Z); 
 • Pozostałe drukowanie (18.12.Z);
 • Pozostała działalność wydawnicza (58.19. Z); 
 • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z);
 • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z);
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.C);
 • Działalność w zakresie informacji turystycznej (79.90.B);
 • Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A);
 • Działalność agentów turystycznych (79.11.A);
 • Działalność pośredników turystycznych (79.11.B);
 • Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z); 
 • Pozostałe sprzątanie (81.29.Z);
 • Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z);
 • Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z);
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);
 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z);
 • Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);
 • Szkoły specjalne przysposabiające do pracy (85.32.C);
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z); 
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej
 • (86.90.E);
 • Działalność organizacji religijnych (94.91.Z);
 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z); 
 • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnym (59.12.Z);
 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z);
 • Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (60.20.Z);
 • Nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z);
 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z);
 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z);
 • Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z);
 • Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z); 
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z); 
 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z);
 • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z);
 • Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);
 • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z);
 • Introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z);
 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z)
 • Opieka dzienna nad dziećmi (88.91.Z)
 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10.Z)
 • Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (17.29.Z)
 • Produkcja gier i zabawek (32.40.Z)
 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
 • Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych (62.09.Z)
 • Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)
 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z)
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z)
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)
 • Praktyka lekarska ogólna (86.21.Z)
 • Praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z)
 • Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A)
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)
 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)
 • Działalność obiektów sportowych (93.11.Z)
 • Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży (13.95.Z)
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)
 • Wychowanie przedszkolne (85.10.Z)
 • Szkoły podstawowe (85.20.Z)
 • Licea ogólnokształcące (85.31.B)
 • Licea profilowane (85.31.C)
 • Technika (32.A)
 • Zasadnicze szkoły zawodowe (32.B)
 • Szkoły policealne (41.Z)
 • Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych (42.A)
 • Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
 • Działalność portali internetowych (63.12.Z)
 • Działalność związana z pakowaniem (92.Z)
 • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (10.Z)
 • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (20.Z)
 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (11.Z)
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
  i technicznych (19.Z)
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (20.Z)
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z)
 • Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (10.Z)

2. Przy podejmowaniu przez Fundację określonego rodzaju działalności, jeżeli na jej uruchomienie polskie prawo wymaga koncesji, Fundacja może prowadzić taką działalność wyłącznie po jej uzyskaniu. Prowadzenie działalności wymagającej uzyskania koncesji lub zezwolenia może być rozpoczęte po uprawomocnieniu się stosownych decyzji.

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

4. Dochód z działalności gospodarczej może być przeznaczony tylko i wyłącznie na działalność statutową Fundacji.

5. Fundacja przeznacza na prowadzenie działalności gospodarczej środki finansowe w wysokości 1.000,- złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).

 

§8
Sposób  dysponowania  majątkiem  Fundacji

Statut Fundacji zabrania:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo  są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywania ich majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób  bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

§9
Finanse Fundacji, księgi rachunkowe

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Rok obrotowy jest rokiem kalendarzowym.

O Fundacji

Fundacja Pomocy Rodzinie "Człowiek w Potrzebie"

Al. Jerozolimskie 123a

02-017 Warszawa

 

KRS 000239060

NIP 5213361463

Regon 140217610 

biuro@czlowiekwpotrzebie.org

 

 

 

 

 

©2022 Fundacja Pomocy Rodzinie "Człowiek w Potrzebie".