Statut

Statut

 

Rozdział IV
Organy Fundacji

§10

Organy Fundacji

Organem Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji.
 2. Komisja Rewizyjna.
 3. Rada Programowa Fundacji.

§11
Zarząd Fundacji

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 6 członków, w tym Prezesa Zarządu Fundacji powoływanych i odwoływanych przez Komisję Rewizyjną.

2. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.

3. Członkowie Zarządu Fundacji, w tym Prezes Zarządu Fundacji mogą zostać odwołani przez Komisję Rewizyjną z powodu

 1. Długotrwałej choroby uniemożliwiającej pełnienie funkcji Członka Zarządu Fundacji;
 2. Rażącego działania na szkodę Fundacji lub istotnego naruszania postanowień statutu;
 3. Prawomocnego skazania wyrokiem sądowym, za przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

4. Członkiem Zarządu Fundacji nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§12

Ustanie członkostwa Zarządu

Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek rezygnacji, śmierci lub odwołania.

 

§13
Kompetencje Zarządu

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2. Do zakresu kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów, a w szczególności:

 1. realizacja celów Fundacji,
 2. opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
 4. sporządzanie preliminarzy dochodów i wydatków;
 5. wykonywania zatwierdzonych planów dochodów i wydatków;
 6. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
 7. przyznawanie odznak, medali honorowych, nagród oraz wyróżnień;
 8. nadawanie tytułu Sponsora Fundacji.


§14
Regulamin organizacyjny Zarządu

1. Formy działania Zarządu Fundacji oraz podział czynności między jego członkami, mogą zostać
określone w regulaminie uchwalonym przez Komisje Rewizyjną .

2. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków, obecnych na posiedzeniu Zarządu, o ile statut nie stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezes Zarządu Fundacji.

3. Dla ważności posiedzenia Zarządu Fundacji o posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu telefonicznie lub drogą mailową, na adresy mailowe podane przez członków Zarządu.

4. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników, do kierowania wyodrębnioną sferą, spraw należących do zadań Fundacji.

 

§15
Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest odrębnym i niezależnym od Zarządu Fundacji organem Fundacji do której kompetencji należy:

 

 1. sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Fundacji, w tym nad działalnością Zarządu Fundacji i jego poszczególnych członków;
 2. ocena rocznych sprawozdań działalności Fundacji;
 3. ocena działalności Zarządu  Fundacji w zakresie sprawowania zarządu majątkiem Fundacji;
 4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji oraz członków Komisji Rewizyjnej

2. W celu wykonania swoich obowiązków Komisji Rewizyjnej, może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku  Fundacji.

3. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 osób powoływanych i odwoływanych przez samą Komisję Rewizyjną. Członkostwo w Komisji jest ustalane na czas nieoznaczony. W przypadku śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Komisji Rewizyjnej, skład osobowy Komisji Rewizyjnej jest uzupełniany w drodze kooptacji dokonanej przez pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.

4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być:

 1. członek Zarządu Fundacji
 2. osoba pozostająca z członkiem Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 3. osoba skazana prawomocnym wyrokiem  za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów i/lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

7. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje z chwilą odwołania, śmierci lub rezygnacji.

8. Odwołanie członka Komisji Rewizyjnej następuje na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej
w przypadku:

 1. Długotrwałej choroby uniemożliwiającej pełnienie funkcji Członka Komisji Rewizyjnej;
 2. Rażącego działania na szkodę Fundacji lub istotnego naruszania postanowień statutu;
 3. Prawomocnego skazania wyrokiem sądowym, za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

9. Członek Komisji Rewizyjnej nie może głosować we własnej sprawie.

10. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

11. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

12. Decyzje Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w drodze uchwały, podpisanej przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków, o ile statut nie stanowi inaczej.

 

§16
Rada Programowa Fundacji

1. Rada Programowa Fundacji jest odrębnym i niezależnym od Zarządu Fundacji oraz Komisji Rewizyjnej organem doradczym Fundacji.

2. Rada Programowa Fundacji składa się z 2 do 5 osób. Członkowie Rady powoływani są na czas nieoznaczony.

3. Prawo powoływania członków do Rady Programowej mają: Fundator, Rada Fundacji i Zarząd.

4. Członkiem Rady Programowej Fundacji może zostać pracownik, wolontariusz lub sponsor Fundacji.

5. Członkiem Rady Programowej Fundacji nie może być:

 1.  członek Zarządu Fundacji
 2.  członek Komisji Rewizyjnej
 3.  osoba skazana prawomocnym wyrokiem  za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Członkowie Rady Programowej Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów i/lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

7. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji ustaje z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania przez Fundatora, Zarząd lub Radę zwykłą większością głosów.

8. Członkowie Rady Programowej Fundacji mają prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

9. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

10. Decyzje Rady Programowej Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów w drodze uchwały, podpisanej przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków, o ile statut nie stanowi inaczej.

 

§17
Składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji


1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych może składać każdy Członek Zarządu samodzielnie.

2. W umowach między Fundacją a Członkiem Zarządu Fundacji oraz w sporach z nim Fundację reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.

O Fundacji

Fundacja Pomocy Rodzinie "Człowiek w Potrzebie"

Al. Jerozolimskie 123a

02-017 Warszawa

 

KRS 000239060

NIP 5213361463

Regon 140217610 

biuro@czlowiekwpotrzebie.org

 

 

 

 

 

©2022 Fundacja Pomocy Rodzinie "Człowiek w Potrzebie".