Statut

Statut

 

Rozdział V
Zmiana Statutu i zmiana celu Fundacji


§18

Zmiana Statutu i zmiana celu Fundacji


Zmian w statucie Fundacji, w tym  zmian celu Fundacji dokonuje jednomyślnie Zarząd Fundacji.

 

Rozdział VI
Likwidacja Fundacji


§19

Likwidacja Fundacji

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji decyduje Zarząd Fundacji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.

 

§20
Sposób likwidacji Fundacji

1. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

2. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

 

§21
Postanowienia końcowe

1. Właściwym ministrem ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy ds. Polityki Społecznej.

2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

 

O Fundacji

Fundacja Pomocy Rodzinie "Człowiek w Potrzebie"

Al. Jerozolimskie 123a

02-017 Warszawa

 

KRS 000239060

NIP 5213361463

Regon 140217610 

biuro@czlowiekwpotrzebie.org

 

 

 

 

 

©2022 Fundacja Pomocy Rodzinie "Człowiek w Potrzebie".