Statut

Statut

Statut
Fundacji Pomocy Rodzinie "Człowiek w potrzebie"
ze zmianami z dnia 04.10.2021 r.

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§1
Nazwa Fundacji


Fundacja pod nazwą: Fundacja Pomocy Rodzinie „Człowiek w potrzebie", zwana dalej "Fundacją", ustanowiona przez Fundatorów:

 1. Ewelinę Dagmarę Blicharską
 2. Marię Magdalenę Knapik-Stepanow

Aktem notarialnym sporządzonym przez zastępcę Notariusza p. Pawła Cupriaka p. Izabellę Soroko w jego Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Grzybowska 2 lok. 26 B, dnia 1 lipca 2005 r. (rep. A nr 4686/2005), działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 199Ir. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.


§2
Teren działania, siedziba Fundacji

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranicą.
2. Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.
3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania lub współpracować z nimi.

§3
Czas trwania


Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.


Rozdział II
Przedmiot działania Fundacji.

§4
Cele i formy działania Fundacji, odznaczenia Fundacji

1. Celem Fundacji jest:

 1. Niesienie wszelkiego rodzaju pomocy członkom rodzin, a w szczególności dzieciom, młodzieży, osobom niepełnosprawnym, osobom wywodzącym się z rodzin dotkniętych alkoholizmem, narkomanią, prostytucją, ubóstwem, problemem przemocy w rodzinie; jak również niesienie pomocy osobom stykającym się w pracy zawodowej ze wskazanymi wyżej przypadkami;
 2. Niesienie różnorodnych form pomocy osobom wykluczonym społecznie, odrzuconym
  i zaniedbanym, w tym opieka nad zwierzętami domowymi takich osób;
 3. Wspieranie pojedynczych osób oraz grup społecznych (potrzebujących pomocy)
  w rozwoju: intelektualnym, zawodowym, kulturalnym, sportowym, społecznym
  i zdrowotnym;
 4. Integracja, aktywizacja i readaptacja zawodowa, społeczna oraz kulturowa, osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy;
 5. Wspieranie i organizowanie działań związanych z opieką socjalną nad osobami samotnymi, bezdomnymi, niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi;
 6. Pomoc i programy na rzecz dzieci i młodzieży;
 7. Pomoc emigrantom i uchodźcom;
 8. Wsparcie i promocja kultury oraz dziedzictwa narodowego Polaków;
 9. Niesienie pomocy materialnej rodzinom dysfunkcyjnym (działalność charytatywna);
 10. Przeciwdziałanie wszelkim przejawom rasizmu i dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, narodowość;
 11. Upowszechnianie wartości i tradycji narodowych, patriotycznych, chrześcijańskich;
 12. Upowszechnianie, szczególnie wśród młodzieży, idei braterstwa i przyjaźni, budowanie cywilizacji miłości;
 13. Niesienie pomocy młodzieży przebywającej i opuszczającej Domy Dziecka lub Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, a w szczególności tym, którzy nie posiadają mieszkania lub pracy;
 14. Niesienie pomocy przebywającym i opuszczającym zakłady poprawcze lub schroniska dla nieletnich, a w szczególności tym, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny  lub bliskich;
 15. Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom pozbawionym wolności przede wszystkim bezdomnym i niepełnosprawnym – zwłaszcza w zakładach karnych i zakładach dla nieletnich oraz aresztach śledczych – bez względu na ich wiek i podstawę pozbawienia wolności;
 16. Społeczna readaptacja po zwolnieniu z zakładu;
 17. Pomoc rodzinom osób pozbawionych wolności;
 18. Pomoc ofiarom przestępstw;
 19. Profilaktyka uzależnień i innych zachowań ryzykownych oraz destrukcyjnych dla życia własnego, rodziny i społeczeństwa;
 20. Przeprowadzanie projektów długoterminowych: readaptacyjnych, szkoleniowych, zapobiegających powrotowi do przestępczości;
 21. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 22. Przeciwdziałanie wykluczeniom, m.in. edukacyjnym, zawodowym, społecznym
  i kulturowym.
 23. Działalność w zakresie integracji i edukacji osób niepełnosprawnych oraz wykluczonych z osobami pełnosprawnymi.

 

2. Fundacja realizuje swoje cele jako nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego poprzez następujące działania:

 1. Świadczenie i organizowanie pomocy (m.in. rzeczowej, finansowej, prawnej, doradczej) dla osób, rodzin, grup społecznych potrzebujących pomocy zewnętrznej, ofiarom przestępstw;
 2. Doradztwo i edukację dla osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji: zdrowotnej (w tym psychicznej), materialnej, zawodowej i społecznej;
 3. Tworzenie oraz wsparcie innych podmiotów w tworzeniu nowych miejsc pracy;
 4. Samodzielną i partnerską realizację projektów krótkoterminowych i długoterminowych, pozwalających na realizację powyższych celów statutowych Fundacji;
 5. Organizowanie lub inicjowanie imprez rekreacyjnych, kulturalnych, oświatowych, obozów, szkoleń, form warsztatowych, sympozjów, działań instruktorsko-metodycznych, koncertów, festiwali, przeglądów wokalno-instrumentalnych i filmowych oraz innych przedsięwzięć artystycznych, spotkań i wystaw, związanych z celami Fundacji;
 6. Organizowanie kolonii i wyjazdów dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych
  i ich opiekunów;
 7. Skupianie wokół celów Fundacji działaczy społecznych i innych organizacji pozarządowych;
 8. Prowadzenie doradztwa, poradni szeroko rozumianej problematyki rodzinnej; tworzenie programów informacyjnych dla osób potrzebujących i odtrąconych,
  w szczególności poprzez wydawnictwa (podręczniki, biuletyny, plakaty, ulotki itp.) oraz bezpośrednie spotkania;
 9. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami służby zdrowia, mediami oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi na rzecz pomocy rodziny;
 10. Fundowanie stypendiów naukowych i subsydiów socjalnych;
 11. Organizowanie zbiórek finansowych i rzeczowych, przeznaczanych na cele statutowe Fundacji

3. Fundacja realizuje swoje cele jako odpłatną działalność pożytku publicznego poprzez następujące działania:

 1. Świadczenie i organizowanie pomocy (m.in. rzeczowej, finansowej, prawnej, doradczej) dla osób, rodzin, grup społecznych potrzebujących pomocy zewnętrznej, ofiarom przestępstw;
 2. Doradztwo i edukację dla osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji: zdrowotnej (w tym psychicznej), materialnej, zawodowej i społecznej;
 3. Tworzenie oraz wsparcie innych podmiotów w tworzeniu nowych miejsc pracy;
 4. Samodzielną i partnerską realizację projektów krótkoterminowych i długoterminowych, pozwalających na realizację powyższych celów statutowych Fundacji;
 5. Organizowanie kolonii i wyjazdów dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych
  i ich opiekunów;
 6. Skupianie wokół celów Fundacji działaczy społecznych i innych organizacji pozarządowych;
 7. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami służby zdrowia, mediami oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi na rzecz pomocy rodziny;
 8. Fundowanie stypendiów naukowych i subsydiów socjalnych;
 9. Organizowanie zbiórek finansowych i rzeczowych, przeznaczanych na cele statutowe Fundacji.

4. Dla osiągnięcia swych statutowych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

5. Dla realizacji swych statutowych celów Fundacja może także podejmować współpracę z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego i Właściwym Ministrem.

6. Osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym w realizacji celów Fundacji, mogą być przyznane odznaki, medale honorowe, nagrody i wyróżnienia. 


Rozdział III
Majątek Fundacji

§5
Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji

 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 4000 złotych (czterech tysięcy złotych), przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów i innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.
 2. dotacji, subwencji i grantów osób prawnych;
 3. zbiórek publicznych;
 4. przychodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;
 5. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.
 6. nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez sąd;

3. Fundacja nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

5. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji.

 

 

§6
Sponsorzy Fundacji

1. Fundacja może nadawać tytuł Sponsora Fundacji:

 • osobie fizycznej, która dokonała wpłaty na rzecz Fundacji w wysokości co najmniej 200 zł
  i wyraziła zgodę na nadanie jej tytułu,
 • osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, która dokonała wpłaty na rzecz Fundacji kwoty w wysokości co najmniej 1.000 zł i wyraziła zgodę na nadanie jej tytułu. 

2. Tytuł Sponsora Fundacji nadaje Zarząd Fundacji.


§7
Działalność gospodarcza


1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w zakresie:

 • Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)
 • Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
  (PKD 56.21.Z)
 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z)
 • Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z)
 • Wytwarzanie gotowych posiłków i dań (PKD 10.85.Z)
 • Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD 10.71.Z)
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
  (PKD 47.19.Z)
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  (PKD 47.91.Z)
 • Pogrzeby i działalność pokrewna (96.03.Z)
 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
 • Wydawanie książek (58.11.Z)
 • Drukowanie gazet (18.11.Z); 
 • Pozostałe drukowanie (18.12.Z);
 • Pozostała działalność wydawnicza (58.19. Z); 
 • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z);
 • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z);
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.C);
 • Działalność w zakresie informacji turystycznej (79.90.B);
 • Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A);
 • Działalność agentów turystycznych (79.11.A);
 • Działalność pośredników turystycznych (79.11.B);
 • Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z); 
 • Pozostałe sprzątanie (81.29.Z);
 • Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z);
 • Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z);
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);
 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z);
 • Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);
 • Szkoły specjalne przysposabiające do pracy (85.32.C);
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z); 
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej
 • (86.90.E);
 • Działalność organizacji religijnych (94.91.Z);
 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z); 
 • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnym (59.12.Z);
 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z);
 • Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (60.20.Z);
 • Nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z);
 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z);
 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z);
 • Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z);
 • Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z); 
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z); 
 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z);
 • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z);
 • Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);
 • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z);
 • Introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z);
 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z)
 • Opieka dzienna nad dziećmi (88.91.Z)
 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10.Z)
 • Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (17.29.Z)
 • Produkcja gier i zabawek (32.40.Z)
 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
 • Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych (62.09.Z)
 • Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)
 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z)
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z)
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)
 • Praktyka lekarska ogólna (86.21.Z)
 • Praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z)
 • Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A)
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)
 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)
 • Działalność obiektów sportowych (93.11.Z)
 • Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży (13.95.Z)
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)
 • Wychowanie przedszkolne (85.10.Z)
 • Szkoły podstawowe (85.20.Z)
 • Licea ogólnokształcące (85.31.B)
 • Licea profilowane (85.31.C)
 • Technika (32.A)
 • Zasadnicze szkoły zawodowe (32.B)
 • Szkoły policealne (41.Z)
 • Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych (42.A)
 • Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
 • Działalność portali internetowych (63.12.Z)
 • Działalność związana z pakowaniem (92.Z)
 • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (10.Z)
 • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (20.Z)
 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (11.Z)
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
  i technicznych (19.Z)
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (20.Z)
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z)
 • Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (10.Z)

2. Przy podejmowaniu przez Fundację określonego rodzaju działalności, jeżeli na jej uruchomienie polskie prawo wymaga koncesji, Fundacja może prowadzić taką działalność wyłącznie po jej uzyskaniu. Prowadzenie działalności wymagającej uzyskania koncesji lub zezwolenia może być rozpoczęte po uprawomocnieniu się stosownych decyzji.

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

4. Dochód z działalności gospodarczej może być przeznaczony tylko i wyłącznie na działalność statutową Fundacji.

5. Fundacja przeznacza na prowadzenie działalności gospodarczej środki finansowe w wysokości 1.000,- złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).

 

§8
Sposób  dysponowania  majątkiem  Fundacji

Statut Fundacji zabrania:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo  są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywania ich majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób  bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

§9
Finanse Fundacji, księgi rachunkowe

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Rok obrotowy jest rokiem kalendarzowym.


 

Rozdział IV
Organy Fundacji

§10

Organy Fundacji

Organem Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji.
 2. Komisja Rewizyjna.
 3. Rada Programowa Fundacji.

§11
Zarząd Fundacji

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 6 członków, w tym Prezesa Zarządu Fundacji powoływanych i odwoływanych przez Komisję Rewizyjną.

2. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.

3. Członkowie Zarządu Fundacji, w tym Prezes Zarządu Fundacji mogą zostać odwołani przez Komisję Rewizyjną z powodu

 1. Długotrwałej choroby uniemożliwiającej pełnienie funkcji Członka Zarządu Fundacji;
 2. Rażącego działania na szkodę Fundacji lub istotnego naruszania postanowień statutu;
 3. Prawomocnego skazania wyrokiem sądowym, za przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

4. Członkiem Zarządu Fundacji nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§12

Ustanie członkostwa Zarządu

Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek rezygnacji, śmierci lub odwołania.

 

§13
Kompetencje Zarządu

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2. Do zakresu kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów, a w szczególności:

 1. realizacja celów Fundacji,
 2. opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
 4. sporządzanie preliminarzy dochodów i wydatków;
 5. wykonywania zatwierdzonych planów dochodów i wydatków;
 6. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
 7. przyznawanie odznak, medali honorowych, nagród oraz wyróżnień;
 8. nadawanie tytułu Sponsora Fundacji.


§14
Regulamin organizacyjny Zarządu

1. Formy działania Zarządu Fundacji oraz podział czynności między jego członkami, mogą zostać
określone w regulaminie uchwalonym przez Komisje Rewizyjną .

2. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków, obecnych na posiedzeniu Zarządu, o ile statut nie stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezes Zarządu Fundacji.

3. Dla ważności posiedzenia Zarządu Fundacji o posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu telefonicznie lub drogą mailową, na adresy mailowe podane przez członków Zarządu.

4. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników, do kierowania wyodrębnioną sferą, spraw należących do zadań Fundacji.

 

§15
Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest odrębnym i niezależnym od Zarządu Fundacji organem Fundacji do której kompetencji należy:

 

 1. sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Fundacji, w tym nad działalnością Zarządu Fundacji i jego poszczególnych członków;
 2. ocena rocznych sprawozdań działalności Fundacji;
 3. ocena działalności Zarządu  Fundacji w zakresie sprawowania zarządu majątkiem Fundacji;
 4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji oraz członków Komisji Rewizyjnej

2. W celu wykonania swoich obowiązków Komisji Rewizyjnej, może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku  Fundacji.

3. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 osób powoływanych i odwoływanych przez samą Komisję Rewizyjną. Członkostwo w Komisji jest ustalane na czas nieoznaczony. W przypadku śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Komisji Rewizyjnej, skład osobowy Komisji Rewizyjnej jest uzupełniany w drodze kooptacji dokonanej przez pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.

4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być:

 1. członek Zarządu Fundacji
 2. osoba pozostająca z członkiem Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 3. osoba skazana prawomocnym wyrokiem  za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów i/lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

7. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje z chwilą odwołania, śmierci lub rezygnacji.

8. Odwołanie członka Komisji Rewizyjnej następuje na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej
w przypadku:

 1. Długotrwałej choroby uniemożliwiającej pełnienie funkcji Członka Komisji Rewizyjnej;
 2. Rażącego działania na szkodę Fundacji lub istotnego naruszania postanowień statutu;
 3. Prawomocnego skazania wyrokiem sądowym, za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

9. Członek Komisji Rewizyjnej nie może głosować we własnej sprawie.

10. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

11. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

12. Decyzje Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w drodze uchwały, podpisanej przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków, o ile statut nie stanowi inaczej.

 

§16
Rada Programowa Fundacji

1. Rada Programowa Fundacji jest odrębnym i niezależnym od Zarządu Fundacji oraz Komisji Rewizyjnej organem doradczym Fundacji.

2. Rada Programowa Fundacji składa się z 2 do 5 osób. Członkowie Rady powoływani są na czas nieoznaczony.

3. Prawo powoływania członków do Rady Programowej mają: Fundator, Rada Fundacji i Zarząd.

4. Członkiem Rady Programowej Fundacji może zostać pracownik, wolontariusz lub sponsor Fundacji.

5. Członkiem Rady Programowej Fundacji nie może być:

 1.  członek Zarządu Fundacji
 2.  członek Komisji Rewizyjnej
 3.  osoba skazana prawomocnym wyrokiem  za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Członkowie Rady Programowej Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów i/lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

7. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji ustaje z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania przez Fundatora, Zarząd lub Radę zwykłą większością głosów.

8. Członkowie Rady Programowej Fundacji mają prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

9. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

10. Decyzje Rady Programowej Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów w drodze uchwały, podpisanej przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków, o ile statut nie stanowi inaczej.

 

§17
Składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji


1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych może składać każdy Członek Zarządu samodzielnie.

2. W umowach między Fundacją a Członkiem Zarządu Fundacji oraz w sporach z nim Fundację reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.


 

Rozdział V
Zmiana Statutu i zmiana celu Fundacji


§18

Zmiana Statutu i zmiana celu Fundacji


Zmian w statucie Fundacji, w tym  zmian celu Fundacji dokonuje jednomyślnie Zarząd Fundacji.

 

Rozdział VI
Likwidacja Fundacji


§19

Likwidacja Fundacji

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji decyduje Zarząd Fundacji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.

 

§20
Sposób likwidacji Fundacji

1. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

2. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

 

§21
Postanowienia końcowe

1. Właściwym ministrem ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy ds. Polityki Społecznej.

2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

 

O Fundacji

Fundacja Pomocy Rodzinie "Człowiek w Potrzebie"

Al. Jerozolimskie 123a

02-017 Warszawa

 

KRS 000239060

NIP 5213361463

Regon 140217610 

biuro@czlowiekwpotrzebie.org

 

 

 

 

 

©2022 Fundacja Pomocy Rodzinie "Człowiek w Potrzebie".